Bijzondere viering op 26 mei met Toekomstverkenner Marianne Paas

Ds. Paas:  Aan het begin van mijn werkzaamheden werd afgesproken dat ik 2 diensten voor mijn rekening zou nemen. Gaandeweg kwam het idee op om er de tweede zondag een ‘Messy Church’ van te maken. En dat moet ik waarschijnlijk even uitleggen . . .. De zgn. Messy Church is vrij vertaald: de ‘rommelige kerk’. In ons land wordt deze vorm van vieren al jaren gebruikt, meestal onder de naam ‘kliederkerk’. Veel mensen krijgen van die naam het idee dat ze naar een soort veredelde kindernevendienst gaan. Maar het woord is ooit gekozen als vertaling van een type kerkdienst dat werd ontwikkeld door een beweging in Groot Brittanie die zich ‘Fresh Expressions of Church’ noemt.

In Engeland zelf zeggen ze: ‘Messy Church’ is een manier van kerk zijn voor alle generaties. De verbondenheid met Christus staat altijd centraal, maar de vorm is gebaseerd op zoekend geloven, op creativiteit, gastvrijheid en feest. De gebruikelijke vaste orde van de dienst wordt losgelaten. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een andere manier om samen bezig te zijn met de goede boodschap. Want, zo zeggen de bedenkers: het leven zelf is vaak zo rommelig!

Deze vorm hebben we gekozen voor de viering van 26 mei a.s. Het is 1 week na Pinksteren, het Feest van de Geest, en dus kozen we als thema ‘Laat maar waaien . . !‘ We beginnen samen met een welkom, een gebed, samen zingen, een introductie. En daarna mag je kiezen wat je wilt doen. Allerlei creatieve werkvormen nodigen je uit om na te denken over en bezig te zijn met wat het voor jou betekent: ‘tegenwoordigheid van Geest’ te mogen ervaren en die maar gewoon lekker te laten waaien . . .  Na circa drie kwartier sluiten we dan weer gezamenlijk af.

Van harte welkom! Ik hoop op een inspirerende ontmoeting met u en met jou!

Vriendelijke groet, ds. Marianne Paas

 

Tussenstand van de Toekomstverkenning, begin mei 2024

(door interim predikant Marianne Paas)

Ik ben intussen een paar maanden onderweg in Peize. En wat ik vooral doe: veel praten en luisteren, met veel mensen, ook van ‘buiten’ de kerkelijke gemeente. In de gesprekken komt naar voren wat jullie raakt, waar jullie verbondenheid met de gemeenschap door wordt gevormd en versterkt. Maar ook waar jullie tegenaan zijn gelopen. Wij bespreken ook: wat heb jij voor jezelf nodig? Wat zou het voor jou betekenen, wanneer er geen kerkgemeente in het dorp meer is?

Vrijwel iedereen die ik spreek voelt wel aan: er staat druk op de ketel! De groep wordt kleiner, het valt niet mee om alles overeind te houden. Maar ik ontmoet ook dankbaarheid en blijdschap; velen voelen je toch ook echt thuis in de Kerk van Peize.

Ik praat nog een paar weken door en dan ga ik ordenen wat ik heb gehoord, gezien, gevoeld. Daarna begin ik met schrijven van aanbevelingen voor de kerkenraad en de Toekomstgroep. Wil je alsnog meepraten in een groepsgesprek? Laat het mij weten: mpaas@aanzet-begeleiding.nl  of een bericht naar Ann Scholten sturen.

 

 

Twee stichtingen ondersteunen monumentale kerkgebouw & orgel

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) is in de jaren 90 van de vorige eeuw opgericht met als doel:

a. Het verwerven van fondsen ten behoeve van het meefinancieren van het  fonderhoud en de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en het voormalige kerkhof.

b. Het mogelijk maken van culturele evenenementen.

Een mooie vorm van particulier initiatief van en voor bewoners van Peize. Hiervoor leveren enkele honderden donateurs jaarlijks een bijdrage. De middelen, aldus verworven, zijn gericht op specifieke bouwkundige en monumentale elementen van de Dorpskerk of functies zoals bijvoorbeeld het financieren van de audiovisuele/livestream installatie.

De besteding van de baten is vastgelegd in een convenant met het kerkbestuur. In dit convenant is beschreven welke onderhoudskosten er gesubsidieerd worden door de SSODP.

In de Dorpskerk in Peize staat een zeer belangwekkend historisch orgel, het Schnitgerorgel. Dit orgel is ook een monumentaal onderdeel van de Dorpskerk. Sterker nog, het is het oudste orgel dat in de provincie Drenthe staat.

Intussen is uit onderzoek duidelijk geworden dat dit orgel toe is aan een ingrijpende restauratie van fundamentele onderdelen. Het orgel is nog wel te bespelen, maar kan aanzienlijk aan kwaliteit winnen en kan dan daarna behoren tot de top van Nederlandse kerkorgels.

De Stichting Schnitgerorgel Peize is op verzoek van het kerkbestuur als een aparte stichting in 2023 in het leven geroepen om:

a. Het optimaal in stand houden van het monumentale Schnitgerorgel en waar nodig te restaureren.

b. Het organiseren van culturele en musische evenementen en het bieden van bijvoorbeeld (orgel-) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen  e.d.

c. Het verwerven van fondsen om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

Het restaureren van een dergelijk orgel is niet alleen kostbaar maar kan alleen worden uitgevoerd door specifieke vakmensen. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en de kerkrentmeesters, zich inzetten voor het onderhoud en instandhouding van het Schnitgerorgel als oudste cultuurhistorisch orgel in de provincie Drenthe. Het bestuur van de Stichting Schnitgerorgel Peize zorgt voor vakkundige begeleiding van de restauratie.

Met de Kerk van Peize de toekomst in!

De Toekomstgroep van de kerk van Peize heeft de uitslag van de enquête binnen. Er waren ruim 50 reacties: voldoende om mee verder te gaan.  De resultaten van alle ingeleverde “Peizer” vragenlijsten samen geven onze kerk een andere kijk op zichzelf — we kijken in een spiegel maar zijn gelijk door velen gereflecteerd. De volgende stap is een werkbijeenkomst met gemeenteleden op zondag 11 februari 2024 om 11:30 uur, direct na de viering van 10:00 uur. Marianne Paas is dan onze gastvoorganger en zij zal ook de bijeenkomst leiden.

Iedereen welkom! Samen maken wij de toekomst!

 

5 februari: Cantatecollectief “Ewiges Feuer”

Zondagmiddag 5 februari 2023 was er in de Kerk van Peize (Kerkstraat 2) een Lutherse Cantatedienst. Op muziek van Johann Sebastian Bachs “Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt (BWV 18)”werd de parabel verteld van de zaaier: over goede en minder goede grond, zon en regen.

Het Cantatecollectief voert sinds 2006 de cantates van Johann Sebastian Bach uit in kerkdiensten en zet daarmee Bachs eigen traditie van driehonderd jaar geleden voort. De cantates zijn muzikaal en tekstueel gebaseerd op Bijbelgedeelten die in de dienst worden gelezen volgens de Lutherse kerkkalender. 200 juweeltjes zijn er overgeleverd, korte stukjes verhalende muziek van 15 tot 30 minuten. Volgens Maarten het Hart van zo’n kwaliteit dat ze de bekende passies vaak overtreffen.

Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici. Omdat iedere cantate weer een andere bezetting vraagt, wisselt de bezetting van keer tot keer. De solisten komen uit het landelijke en regionale professionele circuit. Sinds 2020 is kerkmusicus Geke Bruining de artistiek leidster. De naam Ewiges Feuer is afgeleid van de Pinkstercantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe”. Een van de eerste cantates die zij ooit uitvoerden. Zie ook: www.ewiges-feuer.nl

Cantateviering Peize 5-2-2023