De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) is in de jaren 90 van de vorige eeuw opgericht met als doel:

a. Het verwerven van fondsen ten behoeve van het meefinancieren van het  fonderhoud en de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en het voormalige kerkhof.

b. Het mogelijk maken van culturele evenenementen.

Een mooie vorm van particulier initiatief van en voor bewoners van Peize. Hiervoor leveren enkele honderden donateurs jaarlijks een bijdrage. De middelen, aldus verworven, zijn gericht op specifieke bouwkundige en monumentale elementen van de Dorpskerk of functies zoals bijvoorbeeld het financieren van de audiovisuele/livestream installatie.

De besteding van de baten is vastgelegd in een convenant met het kerkbestuur. In dit convenant is beschreven welke onderhoudskosten er gesubsidieerd worden door de SSODP.

In de Dorpskerk in Peize staat een zeer belangwekkend historisch orgel, het Schnitgerorgel. Dit orgel is ook een monumentaal onderdeel van de Dorpskerk. Sterker nog, het is het oudste orgel dat in de provincie Drenthe staat.

Intussen is uit onderzoek duidelijk geworden dat dit orgel toe is aan een ingrijpende restauratie van fundamentele onderdelen. Het orgel is nog wel te bespelen, maar kan aanzienlijk aan kwaliteit winnen en kan dan daarna behoren tot de top van Nederlandse kerkorgels.

De Stichting Schnitgerorgel Peize is op verzoek van het kerkbestuur als een aparte stichting in 2023 in het leven geroepen om:

a. Het optimaal in stand houden van het monumentale Schnitgerorgel en waar nodig te restaureren.

b. Het organiseren van culturele en musische evenementen en het bieden van bijvoorbeeld (orgel-) concerten, inloopconcerten, rondleidingen, exposities, lezingen  e.d.

c. Het verwerven van fondsen om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

Het restaureren van een dergelijk orgel is niet alleen kostbaar maar kan alleen worden uitgevoerd door specifieke vakmensen. Met de baten wil de Stichting, samen met haar donateurs en de kerkrentmeesters, zich inzetten voor het onderhoud en instandhouding van het Schnitgerorgel als oudste cultuurhistorisch orgel in de provincie Drenthe. Het bestuur van de Stichting Schnitgerorgel Peize zorgt voor vakkundige begeleiding van de restauratie.