Diaconie

De diaconie van Kerk van Peize maakt jaarlijks een collecterooster. Met behulp van voorstellen van Kerkinactie , de landelijke organisatie van de PKN voor missionaire en diaconale hulp in binnen- en buitenland , andere aanvragen om structurele steun stellen we vast, waarvoor elke zondag zal worden gecollecteerd.
Omdat de diaconie ook inkomsten heeft uit eigen bezit, is het mogelijk om bijdragen te geven.  Dit gebeurt incidenteel en aan het einde van het jaar wordt uit alle aanvragen een selectie gemaakt, voor zover het saldo dit toelaat.
Voor de projecten, dat zijn doelen waar vaker voor wordt gecollecteerd, zijn er verschillende medewerkers, die deze projecten promoten.

Locaal diaconaat
1. In geval van nood kunnen leden van onze oecumenische gemeente en ook inwoners van Peize een beroep doen op de diaconie. De aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. We willen helpen bij het verkrijgen van reguliere financiële hulp als zaken complex zijn en eventueel formulieren helpen invullen. U kunt daartoe contact zoeken met één van de leden van de diaconie diaconiepeize@gmail.com.  Een aantal mensen in Peize krijgt aan het eind van het jaar een eindejaarsgift.
2. Het Win, welzijn in  Noordenveld, heeft in Peize een afdeling, die bekend is onder de naam SAMSAM;  hiertoe behoren 9 hulpdiensten, die in Peize werkzaam zijn. Bij het Meldpunt SAMSAM dienen alle hulpaanvragen binnen te komen, waarna ze bij de geschikte sectie worden gedropt.  De diaconie is een sectie van SAMSAM.
Het boekje  Win in Peize  geeft alle informatie over deze 9 hulpdiensten
3.K & S, Kerk en Samenleving, een werkgroep van R v K in Noordenveld, heeft zes doelgroepen in de burgerlijke gemeente N. aan wie hulp wordt verleend. Deze organisatie wil een aanvulling zijn op de diaconale hulp van de afzonderlijke kerken .
In overleg met de diaconieën  is er ieder jaar in Mei de inzameling voor
vakantiegeld delen
4. Platform Minima. Deze groep heeft nauw contact met gezinnen van de Arme Kant en fungeert als speekbuis naar Sociale Zaken van gemeente N. . De diaconie kan hier problemen aankaarten.
5. Voedsel- en Kleding- bank , een van de zes doelgroepen van K & S willen we speciaal noemen. In de maand Oktober wordt hiervoor in de kerken een collecte gehouden eventueel gepaard met een inzameling voor kleding en voedsel.

Het is duidelijk dat 2 t/m 5 vallen onder de noemer:  kerk naar buiten.

Doelen in Nederland

De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor verslavingszorg in Amsterdam.
Beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires werken aan een menswaardige situatie voor harddruggebruikers op straat. Mensen die vaak door niemand anders worden geholpen, kunnen al sinds 1975 terecht bij de Regenboog voor spuitomruil, buddy-zorg aan ernstig zieke gebruikers, voorlichting, hulp aan ouders en praktische hulp op straat is deze instelling een steunpunt voor veel mensen.

diaconieDe Open Hof is een opvang- en inloop-huis voor dak- en thuis-lozen in de stad Groningen.
Elke morgen en avond zijn daklozen, druggebruikers en illegalen welkom voor een kop koffie en een praatje. Er is eventueel hulp bij het beheer van hun inkomen c.q. uitkering.  Per dagdeel ontvangt de Open Hof gemiddeld 35 bezoekers. Het werk drijft op vrijwilligers.

De Vierde Wereld Beweging of ATD ( Aide à Toute Détresse) is een internationale organisatie, die gelooft in ieders waarde en opkomt voor het recht op ontplooiïng. De stichter is Père Joseph Wresinski. De hulp is gericht op mensen en gezinnen, die aan de onderkant van de samenleving zijn geraakt zich miskend voelen en daardoor ook in de toekomst zelf niet uit de misère komen. Bewustwording van eigen kunnen en zich geaccepteerd weten zijn kansen om uit het slob te geraken. Deze gezinnen worden voor een week uitgenodigd op de vakantieboerderij ‘t Zwerfel in Wijhe , waar vrijwilligers hen begeleiden.

Om in de kerken de aandacht voor een rechtvaardige verdeling van geld en goed levend te houden heeft de Raad van Kerken in 1987 de Arme Kant Nederland opgericht; in elke provincie is er zo n afdeling en in Drenthe werkt die groep nauw samen met een Platvorm Minima in elke gemeente. Zo behartigt de werkgroep Kerk en Samenleving van de RvKN de belangen van de Arme Kant in Noordenveld.

De stichting INLIA is een coördinerende organisatie voor een internationaal netwerk van locale kerken; ze geeft advies voor het verlenen van hulp aan asielzoekers. De Kerk van Peize heeft bij de oprichting het ” Charter van Groningen” getekend.

Bij eindejaarsgiften wordt regelmatig een bedrag over gemaakt aan de instellingen, zoals het Arbeidspastoraat, boerderij voor ex-gedetineerden.

Diaconaat Wereldwijd

Kerkinactie ondersteunt structureel elk jaar ca 1000 projecten in de wereld. Men moet dus op vaste minimale bedragen kunnen rekenen om elk jaar dit werk voort te zetten. Ook onze diaconie heeft daarom een streefbedrag toegezegd, dat we via collecten willen inzamelen. Rechtstreekse donaties van particulieren aan Kerkinactie tellen mee in dit streefbedrag als de gever dit vermeldt op zijn overschrijving.
Het maandblad VANDAAR, dat regelmatig wordt uitgereikt in de kerk, geeft actuele informatie over deze projecten. Tijdens de 40-dagen tijd sluiten we met ons collecterooster aan bij het thema van Kerkinactie .

Straatkinderen in Rio
de Janeiro is een project in Brazilië dat hulp verleent aan kinderen op straat en ook ‘ s nachts zijn er vrijwilligers die de straat opgaan. Er is intussen een opvangtehuis in de stad en een boerderij met meerdere gebouwen buiten de stad, waar kinderen tijdelijk resp. tot hun achttiende jaar worden opgevangen. Robert Smits is dit werk in 1985 gestart en het project heet Remer. Via “Help mij Leven” krijgen we een nieuwsbrief, waardoor Anneke van der Geest, tel 050-5032267, steeds de laatste informatie heeft om aan ons door te geven.

Amnesty International.  Landelijk als ook de plaatselijke afdeling willen we steunen in hun opzet, dat wereldwijd de mensenrechten moeten worden gerespecteerd. Het maandblad “Wordt Vervolgd” toont ons hoe belangrijk dit werk is en dat brieven schrijven resultaat kan opleveren.  Greetje ten Brinke , tel 050-5034168, in Peize is onze contactpersoon.

Young Africa
: d.m.v. Empowerment van jonge mensen in Afrika levert dit project een bijdrage aan een betere wereld met meer rechtvaardigheid.. Peter Smit en Dorothee Jelsma ,tel  050-5034341, verzorgen dit project.

Warchild Nederland  is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Het doel van Warchild is ‘empowerment’ (weerbaar maken) van oorlogskinderen, door: Psychoso-ciale programma’s waarbij creativiteit en sport worden ingezet om de ontwikkeling en het welzijn van die kinderen te versterken.  Verder activiteiten die maatschap-pelijk draagvlak creëren en steun genereren voor hun problematiek.

Oikocredit is een organisatie die kleine geldbedragen leent aan particulieren in derde wereldlanden tegen een eerlijke rente. Het kapitaal daarvoor krijgt de instelling door aandelen met een lage rente uit te geven aan kerken, instellingen, bedrijven en particulieren. Ook onze diaconie heeft een. deel van haar vermogen belegd in deze aandelen.

 

En tenslotte collecteren we nog voor doelen zoals slachtoffers van Aids , het Liliane-fonds,  Edukans  en Vluchtelingen.