Beleidsplan 2023-2027

Kerk van Peize

Oecumenische Gemeente

Beleidsplan 2023 – 2027: op een kruispunt van wegen

1. Inleiding

We staan op een kruispunt van wegen. De ochtendnevel zorgt voor vage omtrekken en een nog onhelder beeld. Maar de middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen.
Onze oecumenische Kerk van Peize staat op een kruispunt van wegen en daar willen we niet blijven staan. Er moeten nieuwe wegen worden verkend en belangrijke besluiten worden genomen.
Na anderhalf jaar ziekte hebben we afscheid genomen van onze pastor, Chris de Valk. De predikantsplaats is hiermee kort geleden vacant gekomen. De kerkgemeente is verder gekrompen en onze leden raken steeds meer op leeftijd. Bij gebrek aan opvolging zitten de leden van de KR en andere colleges zeer lang in deze functies.
Een positieve ontwikkeling is de verbouw van onze kerk. Na een periode van interne verbouwing, die voor een deel samenviel met de Covid lock-downs, in de winter en het voorjaar van 2020/2021, is de kerk op Pinksterzondag van 2021 feestelijk in gebruik genomen. Sinds deze renovatie is “ons huis” toegankelijker, comfortabeler, duurzamer en meer flexibel in gebruik met moderne audiovisuele middelen en verbeterde faciliteiten. Wij zien gemiddeld 15% meer mensen per zondag dan voorheen. De verhuur van het gebouw is erdoor gestegen.

2. Visie

In onze maatschappij zijn God en kerk niet meer vanzelfsprekend. Tegelijk groeit bij mensen het verlangen naar spiritualiteit en zingeving in deze tijd van klimaatverandering, pandemie, oorlog en economische tweedeling. Als Kerk van Peize willen wij een spirituele, open, oecumenische gemeenschap zijn die als brug van hoop midden in onze samenleving staat. Dit betekent voor ons dat we dichtbij beginnen: in ons eigen dorp. Hier maken we wezenlijk onderdeel van uit en hier willen we zichtbaarder en meer vanzelfsprekend zijn.

3. Ontwikkelingen in de afgelopen periode

Hieronder schetsen we de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode.
De ziekte en daarop volgende loslating van onze predikant, Chris de Valk, heeft gevolgen gehad voor het pastoraat, de vieringen en het bestuur. Gelukkig hebben we ons in de zondagse vieringen kunnen redden met onze gastpredikanten en hebben we goede (tijdelijke) vervangers gevonden in da. Dineke en ds. Albert Ferwerda voor een deel van de pastorale zorg en de vieringen.
De voorganger en de coördinator van de Hoprankdiensten zijn beiden gestopt; daarna veroorzaakten Covid en de verbouwing van de Hoprank een feitelijk einde van de Hoprank diensten.
De pastorie is verkocht;
De opbrengst van Kerk Balans gaat door de terugloop van het aantal leden langzaam achteruit;
De kerk maakte in 2022 aanspraak op het “fonds Pastoraat” voor de extra kosten van voorgangers vanwege de ziekte van onze pastor.

Welke doelen uit het vorige beleidsplan hebben we gehaald?
De vieringen hebben ondanks Corona, verbouwing van de kerk en uitval van onze pastor doorgang gevonden. De kerkleden stellen de maandelijkse viering van Schrift en Tafel op prijs; deze is dan ook gehandhaafd.
Omzien naar elkaar, pastoraat en diaconaat
We vormen een warme gemeenschap, waar we naar elkaar omzien. We verlenen diaconale ondersteuning dichtbij en ver weg.
Pastoraat: voor zijn ziekte deed Chris de Valk het pastoraat, Dineke Ferwerda heeft het daarna zoveel mogelijk overgenomen.
Zin in Peize organiseert met regelmaat activiteiten, steeds zoekend naar nieuwe wegen en het aanspreken van nieuwe mensen. Ze heeft de Pioniersperiode afgesloten.

Oecumenische gemeenschap in het dorp
We hebben diverse activiteiten georganiseerd die de binding met het dorp versterken en we hebben een goede relatie en samenwerking met de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP).

Samenwerking buiten Peize
We hebben nauwelijks ingezet op landelijke of regionale oecumenische activiteiten.

Kerkgebouw, beheer en organisatie
De verbouwing/renovatie van het kerkgebouw (interieur) is afgerond. De exploitatie (verhuur van de kerk) is hierdoor gestegen. De kerk is een spiritueel multifunctioneel centrum, dat toekomst heeft. Het gebouw is van dorp en kerk samen. De bodem en de bomen rond de kerk krijgen speciale aandacht. Voor onderhoud van kerk, orgel en kerkhof hebben we subsidies ontvangen. Door gebrek aan vrijwilligers zijn in de afgelopen beleidsperiode verschillende functies en werkgroepen verdwenen.

Communicatie
We hebben de website van Kerk van Peize vernieuwd en de website van Zin in Peize onderhouden en maken zoveel mogelijk gebruik van de dorpssite ditispeize.nl.
Er verschenen tien Gemeentebrieven per jaar. We hebben jaarlijkse gemeenteavonden georganiseerd over beleidszaken en financiën.

Enkele cijfers
Hieronder volgen enkele cijfers die van belang zijn voor ons kerkzijn:
We hebben 463 formele leden inclusief gast leden (waarvan 97 geen contact wensen.) Ter vergelijking, eind 2017 hadden wij 544 formele leden.
Op zondagochtend zijn gemiddeld 25 kerkgangers aanwezig en we hebben gemiddeld 64 luisteraars/kijkers per zondag.
Het aantal actieve commissies was tien jaar geleden bijna 40, maar is nu geslonken naar 16.
Al een fors aantal maanden hebben wij 10 vacatures voor vrijwilligers, voor functies waarbij een regelmatige inzet nodig is.

4. Doelen voor de komende beleidsperiode, beginnend al in het najaar 2022.

We willen zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn en dienen in het dorp. We willen uitvoering geven aan het zijn van een Huis van Verhalen. We doen dit zo mogelijk in samenwerking met Zin in Peize.

Toekomst
We gaan zo goed mogelijk vaststellen waarvoor wij staan, wat wij willen, wat wij voor ogen hebben, en alternatieven uitzoeken aan de hand van de volgende vragen:

• Waarvoor staat de Kerk van Peize nu en in de nabije toekomst?
• Wat verbindt ons, waarvoor staan wij als geloofsgemeenschap?
• Wat gaat goed en willen we behouden?
o De zondagochtend- en hoogtijdagen vieringen in stand houden;
o (Niet-)kerkelijk gebruik voortzetten en uitbreiden binnen de door de Kerkenraad aangegeven kaders via verhuur van het gebouw;
o Ondersteuning van en samenwerking met Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP);
o Ongeveer eens per jaar een Drentse dienst; af en toe een cantatedienst.
• Hoe kan de kerk pastorale zorg (blijven) geven?
• Hoe willen we ons verhouden met het dorp en de regio? Is samenwerking een optie; en zo ja: met welke kerkgemeente uit de regio past samenwerking het beste en wil deze gemeente ook samenwerken met ons?

Bestuurlijke kwesties
1. We wijzen een aantal bestuurlijke en administratieve taken aan die gedelegeerd kunnen aan (betaalde) professionals / vrijwilligers buiten de kerk; en/of gedeeld kunnen worden met een samenwerkende kerkgemeente.
2. Het college van Kerkrentmeesters onderzoekt samen met betrokken dorpsgenoten alternatieve mogelijkheden voor het beheer van het kerkgebouw.
3. We gaan de toekomst van Zin in Peize vormgeven nu de periode als Pioniersplek, met financiële steun van de PKN, is afgelopen. En geven daarbij de verhouding met de Kerk van Peize vorm.
4. We richten een Orgelstichting op, waarbij we onderzoeken of dit met of zonder behoud van eigenaarschap van het orgel moet plaatsvinden. We willen herstel en eventuele renovatie van het orgel zo spoedig mogelijk onder beheer van deze stichting brengen.

Toekomstgroep
We vormen een Toekomstgroep om ons te adviseren in het toekomstige kerk-zijn en in de bestuurlijke veranderingen die hiervoor nodig zijn, zoals hierboven genoemd. De stuurgroep bestaat uit drie leden van de Kerkenraad plus enkele gemeenteleden.
De Kerk van Peize wil investeren in hulp en begeleiding voor bovengenoemde zoektocht. Daarom zal deze Toekomstgroep bijgestaan worden door een gemeenteadviseur, of, bij dorpskwesties, de regionale ambassadeur van Dorpskerkenbeweging.
We starten dit traject met het enquête-instrument Nieuw Kerkelijk Peil.
De Toekomstgroep houdt de gemeenteleden regelmatig op de hoogte via gemeente avonden en door middel van e-mailingen, de website en het kerkblad. Ze vraagt op verschillende momenten om meningen en advies.
Een aparte groep van kerkrentmeesters en betrokkenen uit het dorp gaat alternatieven op het gebied van beheer van de kerkelijke eigendommen uitzoeken. Deze groep rapporteert aan de kerkenraad.

Concrete andere acties
Daarnaast willen we concreet ook de volgende dingen doen:
1. Beroepen van een (zeer) parttime predikant / kerkelijk werker in vaste dienst.
2. De mogelijkheid van het volgen van online kerkdiensten in de Hoprank faciliteren.
3. Zoveel mogelijk onderhoud plegen volgens het onderhoudsplan in 2023/2024. Een nieuw onderhoudsplan laten opstellen en subsidie aanvragen (looptijd ongeveer 2025 t/m 2030).
4. Het nodige onderhoud aan het hoofdorgel laten plegen, hopelijk onder beheer van een nog te vormen stichting.
De meerjarenbegroting, waarmee wij nog bezig zijn, zal gebaseerd zijn op 3 scenario’s:
a) (Alleen) gastvoorgangers inhuren, mogelijk in samenwerking met een andere kerk
b) Kerkelijk werker in deeltijd
c) Predikant in deeltijd

5. Slot

We begonnen dit beleidsplan met het beeld van een kruispunt van wegen. De ochtendnevel zorgt voor een vage omtrekken. De middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen. Dat verkennen doen we samen. En ook samen lopen we over nieuwe wegen.
Daar kunnen we ieders hulp en wijsheid bij gebruiken, en hopen we op de zegen van de Eeuwige!