Beleidsplan 2018-2021

Kerk van Peize

Oecumenische Gemeente

Beleidsplan 2018 – 2021: de hoop levend houden

Inleiding

Voor u ligt een nieuw beleidsplan voor de periode 2018-2021.

Dit plan is een vervolg op de plannen Spelend Geloven I en II. In deze plannen is de missie en visie voor de kerk van Peize uitgewerkt. Dit beleidsplan borduurt op deze fundamentele gedachte door.

Daarnaast geeft dit plan, gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste tijd, de doelen voor de komende periode weer.

Visie en missie voor de Kerk van Peize

In de wereld zijn God en kerk niet meer vanzelfsprekend. Tegelijk groeit bij mensen het verlangen naar spiritualiteit en zingeving, juist ook op hoogte- en dieptepunten van het leven. Als Kerk van Peize willen wij een spirituele, open, oecumenische gemeenschap zijn die als brug van hoop midden in onze samenleving staat. Die ruimte biedt aan het andere . Die ruimte heeft voor jong en oud, die zin probeert te geven aan het leven. Hierbij wordt in de eerste plaats geput uit de rijke Joods-Christelijke traditie. Naar het voorbeeld van Jezus en in de geest van de eerste Christengemeente, willen wij als sociaal betrokken, solidaire, nieuwsgierige, kwetsbare, aardse mensen, groeien naar het geheim dat ons leven vervult. Tegelijkertijd is er openheid voor andere vormen van spiritualiteit èn nieuwe invullingen want de kerk van Peize wil een ontmoetingsplaats zijn en moet een veilige haven blijven voor iedereen die op zoek is naar zingeving.

We zijn een groep mensen die zich bezig houdt met het nieuwe heilige: helen, spelen en verwonderen. We doen dit door met elkaar te praten en ervaringen en emoties te delen, waarbij wij ons door de boodschap van Christus laten inspireren. In navolging van Jezus willen we die zingeving vormgeven in persoonlijke ontmoetingen, oprechte aandacht, vieringen, verhalen, muziek, dans, beeld en theater.

Midden in de samenleving staan betekent voor ons dat we dichtbij beginnen, in ons eigen dorp Peize, waar we een wezenlijk onderdeel van uitmaken en waarin we zichtbaar willen zijn.

Enkele cijfers

De kerk van Peize telt 545 leden op 347 adressen. Wekelijks bezoeken ongeveer 40 mensen de zondagse viering en luisteren gemiddeld tien mensen mee via internet. Er zijn enkele tientallen mensen van binnen en buiten de kerk actief in bijna 40 commissies.

De kerk heeft jaarlijks een sluitende begroting van ongeveer honderdduizend euro. We willen de kosten en baten op dit niveau handhaven, onder andere door zorgvuldig om te gaan met de exploitatie en de ons in beheer gegeven landerijen en goederen.

De kerk heeft één medewerker, de predikant die een aanstelling heeft van 26 uur per week. Alle overige werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers of mensen die zich op uurbasis inzetten.

Ontwikkelingen in de afgelopen periode

In de vorige beleidsperiode 2014-2017 is een begin gemaakt met ‘de nieuwe loot’ ZiP: Zin in Peize. Het vermoeden uit 2014 dat ZiP een belangrijke nieuwe vorm van zingeving en spiritualiteit voor Peize zou worden is bewaarheid. Zij is aangemerkt als Pioniersplek van nieuw geloven en een niet meer weg te denken onderdeel van ons gemeente zijn. Kerkmensen en mensen uit het dorp Peize en wijde omgeving die niet direct betrokken zijn bij de kerk, zoeken samen naar verhalen die zin geven op de scharnierpunten in het leven.

We zien een afnemend aantal bezoekers bij de wekelijkse vieringen. En we constateren een hogere gemiddelde leeftijd van deze, bij elkaar en bij de kerk betrokken groep mensen. Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd en ondanks dat mensen tot latere leeftijd werkzaam blijven dan voorheen, zijn er minder mensen beschikbaar om het vrijwilligerswerk te doen om de kerk draaiende te houden. Het gevolg hiervan is dat mensen die bepaalde taken vervullen dit erg lang volhouden, omdat er geen vervanging klaar staat. Er is een bewonderingswaardig deel van de kerkgangers actief om de kerk draaiende te houden. De kerkgemeenschap kenmerkt zich door grote onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar.

Doelen voor de komende beleidsperiode

Vieringen

 1. De 52 zondagse vieringen en de vieringen op hoogtijdagen voort zetten en vernieuwen met inzet van gastpredikanten en gemeenteleden, onder aansturing van Vorming en Viering.
 2. Onderzoeken wat de frequentie van Schrift en Tafel zou moeten zijn.
 3. De Hoprankvieringen en Hoprank-pastoraat voortzetten met de afzonderlijke predikant.

Omzien naar elkaar, pastoraat en diaconaat

 1. Iedereen heeft zorg voor elkaar. We stimuleren bilaterale pastorale contacten onderling en pastorale groepsactiviteiten.
 2. Pastorale en diaconale zorg werken samen.
 3. Onze predikant heeft een belangrijke rol in het pastoraat. Bij spanning op de tijd ligt hier meer prioriteit dan bij de vieringen. We onderzoeken het instellen van een centraal meldpunt voor pastorale zorg.
 4. Diaconale ondersteuning wereldwijd én dichtbij.
 5. De diaconale zorg werkt nauw samen met de organisaties voor welzijn en zorg die in Peize actief zijn.

Zin in Peize (ZiP)

 1. Doorgaan met ZiP als onmisbaar onderdeel van de toekomst van de bedoeling van de kerk.
 2. Via ZiP hopen we ook nieuwe mensen te betrekken.
 3. Belangrijk is de verbinding met thema’s/actualiteit, praten, delen, stil zijn , onderling contact, halen en brengen.
 4. Vanuit ZiP organiseren van film, muziek, musical, themabijeenkomsten, lezingen, activiteiten voor bijzondere doelgroepen. Hierbij staan ontmoeting, spirituele inspiratie en ontspanning centraal.
 5. We zoeken naar een blijvende vorm voor ZiP, ook na afloop van de bijdrage vanuit PKN.

Jongeren

 1. Wij richten ons niet meer specifiek op kinderen en jongeren. Iedereen is welkom.

Oecumenische gemeenschap in het dorp

 1. Binding met het dorp is belangrijk. Voorbeelden van goede activiteiten hierin: palmpasen, basisschool (via kerstmusical), bezoeken van de kerk (open kerk), Kunst in de Kerk (kunstexposities), jaarmarkt, kerstspel voor de kerk met VVP, Allerzielen/open kerk en de kunstopenstelling. Mogelijk kan ZiP ook een rol spelen om mensen uit het dorp meer te betrekken.
 2. We stellen de kerk open op andere momenten dan de zondagse vieringen.
 3. We werken zeer nauw en prettig samen met de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize.
 4. Het kerkgebouw is een spiritueel multifunctioneel centrum, dat toekomst heeft. Het gebouw is van dorp en kerk samen.

Samenwerking buiten Peize

 1. We blijven zelfstandig; we gaan niet fuseren met een andere kerk.
 2. Doordat we beperkt zijn in menskracht investeren we weinig in landelijke of regionale oecumenische activiteiten.

Gebouw, beheer en organisatie

 1. Verbouwing realiseren binnen de kerkmuren zonder een grote ‘hypotheek’ op de toekomst te leggen. Het orgel onderhouden.
 2. De tuin geleidelijk en volgens deskundig advies herplanten.
 3. Voor onderhoud van kerk, orgel en kerkhof vragen we subsidies aan.
 4. Met de beperkte omvang van onze gemeenschap doen we wat nodig is en passen onze organisatie zo veel mogelijk hierop aan.

Communicatie

 1. De websites van Kerk van Peize en Zin in Peize onderhouden.
 2. Zoveel mogelijk gebruik maken van ditispeize.nl.
 3. Tien Gemeentebrieven per jaar.
 4. Jaarlijkse gemeenteavonden organiseren voor vrijwilligers en over beleidszaken en financiën.